smart city ASD

ASD Smart City คือ เมืองที่ได้รับการออกแบบ โดยให้ความสำคัญในสามองค์ประกอบหลัก คือ 1. การพัฒนารูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ 2. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 3. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ประกอบกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลมาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะ ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ และระบบตรวจวัดมลภาวะ

ASD Safe City Issues


ขณะที่ประเทศต่างๆ พัฒนาและกำลัง พลิกโฉม “เมือง”ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ”(Smart City) แต่สารพันระดับการก่ออาชญากรรม การก่อ การร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ ประเด็น “ความปลอดภัย”ถูกจับตามองอย่างยิ่ง โซลูชั่นเมืองปลอดภัย หรือ Safe City Solution จึงเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ช่วยป้องกันและแก้ไขเหตุต่างๆ อย่างรวดเร็วที่สุด ทำให้เมืองต่างๆ มีความปลอดภัยและน่าอยู่อาศัยมากขึ้น เพื่อช่วยเร่งให้ ประเทศเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

Safe City Issues

ASD Safe City Solution

เราให้บริการ Safe City Solution แบบบูรณาการ ช่วยให้สามารถตรวจจับภัยคุกตามต่างๆ ได้แบบอัจฉริยะและอัตโนมัติ,สามารถตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว, การสืบสวนอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- Face Recognition
(ระบบจดจำและวิเคราะห์ใบหน้าอัจฉริยะ)
- License Plate Recognition
(ระบบวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถยนต์)
- Intelligent Traffic Enforcement
(ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริยะ)
- Video Intelligent Analytics Detection
(ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ)

Smart Detection

- PTZ & Auto Tracking View
(ระบบควบคุมพื้นที่กว้างอัตโนมัติ)
- Starlight Camera View
(กล้องที่ให้ภาพสีในเวลากลางคืน)
- Super WDR View
(กล้องที่สามารถมองภาพย้อนแสง)
- 360 Panorama View
(กล้องที่ให้ภาพมุม 360 องศา)
- Thermal Detection
(กล้องตรวจจับความร้อน)
- Alarm / Emergency Box
(ตู้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน)

Vision&Sensor
Rapid Response

- CCTV Mobile
(รถตรวจตรานอกพื้นที่)
- Integrated Management - Universal VMS
(อุปกรณ์รวมศูนย์ระบบเพื่อบริหารจัดการร่วมกัน)
- Command Center
(ศูนย์ควบคุมสั่งการ)
- Voice Broadcast & Information Display
(การส่งข้อมูลเสียง และการแสดงผลข้อมูล)

- Suspicious Target Search
(การค้นหาเป้าหมายที่น่าสงสัย)
- Path Tracking
(การติดตามเส้นทาง)

Effective Investigation
Slider

ASD System Structure

Slider